Vedtekter for Fannrem Vel

5. april 2012

 

 

 

§1   Organisasjon og formål

Fannrem Vel er en selvstendig organisasjon. Den har som formål å arbeide for forskjønning av Fannrem, og for øvrig støtte og stimulere til tiltak som bidrar til samhold og trivsel i nærområdet.

Foreninga er partipolitisk uavhengig.

 

§2   Årsmøte

 Årsmøte avholdes i løpet av årets 3 første måneder.

1.  Åpning

2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.  Valg av ordstyrer

4.  Valg av møtereferent

5.  Årsberetning

6.  Regnskap

7.  Innkomne forslag

8.  Valg

 

Leder velges for 1 år, øvrige styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år, revisorer velges for 1 år. Valgkomite består av 2 peroner og velges for 2 år.

 

Innkalling skjer minst 3 uker før møtedato. Dette skjer gjennom lokalavisa og  skriftlig innkalling  til styremedlemmer og varamedlemmer, valgkomite og revisorer.

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtedato.

Alle foreningas medlemmer har tilgang til årsmøtet.

Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallinga. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Alle valg og avstemninger på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall.

 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tredjedel av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte.

 

 

§3   Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet.

Kontingent kreves inn etter fastsatt frist besluttet av styret.

Det føres medlemsregister over Fannrem Vels totale medlemsmasse.

Bedrifter kan tilsluttes som medlemmer i Fannrem Vel.

 

 

§4   Velforeningas ledelse

Velforeninga ledes av et styre som er foreningas øverste myndighet mellom årsmøtene.

Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmer kan møte på samtlige styremøter.

 

Styret skal:

Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, stå for velforeningas daglige ledelse, og skal ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser. Styret skal representere foreninga utad.

Styret har disposisjonsrett over velforeningas midler.

 

 

§5   Virkeområde

Fannrem Vels nedslagsfelt tilsvarer området Fannrem sentrum, Fannremsmoen, Ljåmo, Sundlibakkan, Blåsmoen og de nære områdene vest for Forve bru. Innenfor dette området støtter Fannrem Vel etablering av lokale velforeninger, og stimulerer til samarbeid med disse.

 

 

§6   Vedtekter

Vedtektsendringer skal foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall.

 

 

§7   Oppløsning

Oppløsning av Fannrem Vel kan bare behandles ved ordinært årsmøte. En oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall. Foreningas midler skal tilfalle de formål som er nevnt i §1 og som nevnt i forhold til virkeområde i §5.

 

Den endelige fordeling foretas av et avsluttende medlemsmøte som er beslutningsdyktig med de fremmøtte stemmeberettigede.

 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreninga anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtekstendringer. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra velforeningas kreditorer.

 

 

§8   Juridisk person

Fannrem Vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar